Rules

DUTCH


Welkom bij Dutchair
 Lees als eerste even deze regels door:

1.1 Een minimale kennis van het vliegen met een flightsimulator is vereist, eventuele training kunt u aanvragen via de website.
1.2 Van u wordt verwacht dat u beschikt over minimale kennis van de Engelse radiotelefonie en van de begrippen die gehanteerd worden in de luchtvaart.
1.3 Om actief te blijven als piloot, bent u verplicht elke 30 dagen een vlucht te maken uit de dienstregeling welke op dat moment van toepassing is.
1.4 Bij het niet navolgen van regel 1.3 krijgt u automatisch een waarschuwing. Hierop heeft u 60 dagen de tijd om te voldoen aan regel 1.3. Bij het niet naleven van deze regel zal uw account op inactief worden gezet (Zie 1.5).
1.5 U heeft 2 maanden de tijd om contact op te nemen met Service@dutchairline.nl als uw account op inactief staat. Bij geen contact in deze periode word uw account automatisch verwijderd.


Wij wensen jou veel plezier bij Dutchair, mocht je vragen hebben kun je die stellen aan een stafflid.

Met vriendelijke groet,
Dutchair

CEO - Job L - Yannick B

Rules written/edited on:: 23-Jul-18 14:26:10.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENGLISH

Welcome to Dutchair
First, read these rules:

1.1 A minimum knowledge of flying with a flight simulator is required, any training can be requested through the website.
1.2 You are expected to have minimal knowledge of the English radiotelephony and the concepts used in aviation.
1.3 To remain active as a pilot, you are obliged to make a flight every 30 days from the timetable that applies at that time.
1.4 If you do not follow rule 1.3 you will automatically receive a warning. You have 60 days to comply with rule 1.3. Failure to comply with this rule will result in your account being deactivated (see 1.5).
1.5 You have 2 months to contact Service@dutchairline.nl if your account is inactive. If there is no contact during this period, your account will be automatically deleted.


We wish you a lot of fun at Dutchair If you have questions, you can ask one of the staff members.

Sincerely,
Dutchairline (DutchAir)

CEO - Job L - Yannick B

Rules written/edited on: 23-Jul-18 14:26:10.

 

Privacyverklaring DUTCH:

Privacyverklaring

Dutchairline Nederland (hierna "Dutchair") hecht waarde aan het beschermen van jouw privacy en het ontwikkelen van technologie die je de meest geavanceerde en veilige online ervaring geeft. Deze privacyverklaring is van toepassing op de Dutchairline website, te weten www.dutchairline.nl, betreft het verzamelen van gegevens en gebruik. Door het gebruik van de Dutchairline website maak je kenbaar dat je akkoord gaat met de behandeling van jouw gegevens zoals deze in deze verklaring worden beschreven. 

Het verzamelen van jouw gegevens 
Dutchairline verzamelt jouw e-mail adres, doeleind is hieronder beschreven. Er is ook informatie over jouw computer die automatisch wordt verzameld door Dutchairline. Deze informatie kan bevatten: jouw IP adres en browser soort. Deze informatie wordt gebruikt door Dutchairline om de service optimaal te kunnen uitvoeren, en om de kwaliteit van de service te behouden en om te voorzien in algemene statistieken betreffende het gebruik van de de Dutchairline website. 

Gebruik van je gegevens 
Dutchairline verzamelt en gebruikt je gegevens om de Dutchairline website te beheren en om de door jouw gevraagde services te leveren. Dutchairline gebruikt ook je gegevens om je op de hoogte te houden van veranderingen (indien aangemeld). Dutchairline zal je gegevens nooit vrijgeven. 

Gebruik van Dutchairline Cookies 
De Dutchairline website gebruikt cookies om je te helpen jouw online ervaring op je te kunnen afstemmen. Een cookie is een klein tekstbestand dat automatisch door de website op jouw computer wordt geplaatst. Cookies kunnen niet worden gebruikt om een programma te laten werken of om virussen op jouw computer te plaatsen. Cookies worden op unieke wijze aan je toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door een website in het domein dat je de cookie heeft toegekend. Een van de primaire doelen van cookies is om te voorzien in een middel om je tijd te besparen. Het doel van een cookie is om de website in te lichten dat je bent teruggekomen naar een specifieke pagina. Bijvoorbeeld, als je Dutchairline pagina's bezoekt, of je registreert bij Dutchairline. De cookie zal dan Dutchairline helpen bepaalde informatie over je te herinneren voor latere bezoeken. Dit vergemakkelijkt het proces betreffende het opslaan van jouw gegevens, zoals de functie 'Onthoud dit account', waardoor je automatisch ingelogd wordt op de Dutchairline website. Wanneer je terugkeert naar de Dutchairline website, zal de informatie die je reeds heb opgegeven worden teruggehaald, zodat je makkelijk de op je afgestemde Dutchairline kenmerken kunt gebruiken. 

Advertenties 
Externe leveranciers (inclusief Google) maken gebruik van cookies om advertenties weer te geven op basis van eerdere bezoeken van jou aan de Dutchairline website. Met de DoubleClick-cookie kunnen Google en zijn partners advertenties weergeven aan jou op basis van je bezoek aan de Dutchairline website en/of andere websites op internet. Je kunt je afmelden voor het gebruik van de DoubleClick-cookie voor op interesses gebaseerd adverteren door het beheer van advertentievoorkeuren te bezoeken. 

Wijzigingen van de Privacyverklaring 
Wijzigingen in deze privacyverklaring worden op de website van Dutchairline bekend gemaakt. 

Dit artikel is geschreven op 10-okt-17 15:01:29.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Privacy statement ENGLISH:


Privacy declaration

Dutchairline Nederland (hereinafter "Dutchair") is committed to protecting your privacy and developing technology that gives you the most advanced and secure online experience. This privacy statement applies to the Dutchairline website, namely www.dutchairline.nl, concerns data collection and usage. By using the Dutchairline website you indicate that you agree with the treatment of your data as described in this statement.

Collecting your data
Dutchairline collects your e-mail address, the purpose is described below. There is also information about your computer that is automatically collected by Dutchairline. This information can include: your IP address and browser type. This information is used by Dutchairline to perform the service optimally, and to maintain the quality of the service and to provide general statistics regarding the use of the Dutchairline website.

Use of your data
Dutchairline collects and uses your data to manage the Dutchairline website and to deliver the services you have requested. Dutchairline also uses your data to keep you informed of changes (if registered). Dutchairline will never release your information.

Use of Dutchairline Cookies
The Dutchairline website uses cookies to help you personalize your online experience. A cookie is a small text file that is automatically placed on your computer by the website. Cookies cannot be used to make a program work or to place viruses on your computer. Cookies are assigned to you in a unique way and can only be read by a website in the domain that you have assigned the cookie to. One of the primary goals of cookies is to provide a means to save your time. The purpose of a cookie is to inform the website that you have returned to a specific page. For example, if you visit Dutchairline pages, or register with Dutchairline. The cookie will then help Dutchairline to recall certain information about you for later visits. This facilitates the process of saving your data, such as the 'Remember this account' function, which automatically logs you on the Dutchairline website. When you return to the Dutchairline website, the information that you have already provided will be retrieved, so that you can easily use the Dutchairline features that are tailored to you.

Ads
External suppliers (including Google) use cookies to display advertisements based on your previous visits to the Dutchairline website. With the DoubleClick cookie, Google and its partners can display advertisements to you based on your visit to the Dutchairline website and / or other websites on the internet. You can opt out of using the DoubleClick cookie for interest-based advertising by visiting the management of advertising preferences.

Changes to the Privacy Statement
Changes to this privacy statement will be announced on the Dutchairline website.

This article was written on Oct 10, 17 3:01:29 PM.Powered by Virtual Airlines Manager [v2.6.2]

DutchAir is a free to use virtual airline